Ako vybrať trezor?
Čo chcete do trezoru ukladať?
Akonáhle si rozmyslíte, čo v trezore dnes aj v budúcnosti držať, potom bude pre Vás výber typu zámku, veľkosti trezoru, bezpečnostnej triedy aj typ trezoru veľmi jednoduchý. Základným z pravidiel je, vždy vyberajte väčší trezor než si z počiatku môžete myslieť že by ste mohli potrebovať. Priestoru nie je totiž nikdy dosť pre cennosti.
Aké sú bezpečnostné požiadavky?
Trezory ochráni vaše cennosti nielen proti zlodejom ale take proti požiaru. Čím vzácnejšie Vám vaše cennosti sú, tým bezpečnejšie trezor vyberajte.
Kam plánujete trezor umiestniť?
Existujú tri typy trezorov, odlišujúce sa typom umiestnenia a kotvením: Trezory voľne ukotvené v priestore k podlahe a stene, stenové trezory zabudované v stene a podlahové trezory, zabetónované v podlahe.
Aký typ zámku by som si mal vybrať?
Medzi najobľúbenejšie z histórie patrí kľúčové zámky, mechanické zámky, elektronické zámky či kombinačné dvojité zámky. Dnes už sa stali najpopulárnejšími elektronické zámky a k dostaniu sú teraz aj zámky biometrické na odtlačok prsta.
Sprievodca výberom
Návrat na zoznam noviniek

Zabezpečenie zbraní a streliva a Zákon pre uchovávanie zbraní v trezore.

Zabezpečenie zbraní a streliva a Zákon pre uchovávanie zbraní v trezore.

Zabezpečenie zbraní a streliva a Zákon pre uchovávanie zbraní v trezore

 

Na Slovensku platí úprava definovaná v zákone č. 190/2003 Z.z.. Zabezpečenie zbraní a streliva bližšie predpisuje § 55 nasledovne:

(1) Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.

(2) Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorí držia menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov sú povinní zbrane a strelivo zabezpečiť v uzamykateľnom trezore.

(3) Ručná zbran kategórie A a viac než 10 držaných zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo viac než 10 000 kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom skrinovom trezore.

(4) Ručné zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 v počte viac než päť držaných kusov, zbran kategórie A, ktorá nie je ručnou zbraňou, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C v počte viac než 20 držaných kusov, alebo viac než 20 000 držaných kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom trezore, v uzamknutej miestnosti alebo v samostatnom objekte; tieto zbrane musia byť zabezpečené poplachovým systémom na hlásenie narušenia.

(8) Kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov musia byť zabezpečené tak, aby k nim nemala prístup nepovolaná osoba. Ak ide o právnické osoby alebo podnikateľa, musia byť náhradné kľúče od uložených zbraní, streliva a zásobníkov u vedúceho zamestnanca právnickej osoby alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie v zapečatenej schránke alebo zapečatenej obálke.

V tomto príspevku sa budeme ďalej zamýšľať nad predpísaným zabezpečením zbraní a streliva platným pre fyzické osoby.

„Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.“

Výklad zákona je v tomto smere jednoznačný. Ak nemáme trezor v ktorom môžu byť zbrane a strelivo v definovanom počte uskladnené spolu, musíme ich uložiť a uzamknúť oddelene. Technické požiadavky na objekty určené na úschovu zbraní nie sú inak taxatívne vymedzené a bližšie špecifikované ani v citovanom zákone ani v jeho vykonávacej vyhláške č.555/2003. Prenosné pokladničky, zásuvky, skrinky, debničky, lavice. Všetky tieto priestory v prípade, že sú v čase neprítomnosti majiteľa uschovanej zbrane(zbraní) uzamknuté vyhovujú podľa platného zákona. S pocitom spokojnosti a bezpečia tak uzatvárame otázku našej zodpovednosti za ich možné zneužitie. Je len na svedomí každého majiteľa (a v neposlednom rade i na jeho peňaženke) akú formu úschovy svojich zbraní si zvolí. V súčasnosti sú na trhu rôzne prevedenia skríň na zbrane, malých i veľkých trezorov.

Ochranu proti nedovolenej manipulácii so zbraňou v rámci rodinných príslušníkov a známych na návšteve poskytuje akýkoľvek uzamknutý odkladací priestor ak s kľúčom od neho disponuje iba majiteľ zbraní. Nepredpokladáme totiž, že by niekto z blízkych začal páčiť zámok zásuvky, lámať petlicu a pod. len preto, aby si prezrel a poťažkal uzamknutú zbraň. Vzhľadom na charakter uschovávaných predmetov je však nutné pristupovať ku riešeniu otázky ich bezpečnej úschovy zodpovedne. Uzamykateľný priestor ktorý je súčasťou nábytku (alebo v lepšom prípade rôzne ukotvené plechové skrinky) síce spĺňajú literu v súčasnosti platného zákona no nepredstavujú výraznú prekážku úmyselného odcudzenia uzamknutých zbraní. Takéto „uskladnenie“ je naozaj vhodné len ako zákonom predpísaná prevencia pred neodbornou manipuláciou so zbraňou v rámci blízkeho okolia majiteľa zbrane. Treba si však uvedomiť vždy možné riziko odcudzenia zbrane treťou osobou počas násilného vniknutia do domu/bytu.

Skutočnú ochranu proti zneužitiu a odcudzeniu zabezpečí len úschovný objekt prispôsobený danému účelu svojou odolnou konštrukciou. Zásuvka v masívnom pracovnom stole byť s kovovým obložením a kovaním nemôže nahradiť bezpečnosť trezora alebo kvalitnejšej skrine na zbrane s pancierovým zámkom. Určitým benefitom pri ich kúpe je však i možnosť naozaj bezpečnej úschovy ostatných cenností a dôležitých predmetov našej domácnosti v jeho nevyužitom priestore.

 

Trezory a skrine na zbrane
Trezory a skrine na zbrane sa vyrábajú v rôznych veľkostiach v závislosti od druhu a počtu zbraní, ktoré majú uzamknúť.  Trezory malých rozmerov, využívané na úschovu krátkych zbraní a drobných cenností  sa označujú tiež pomenovaním sejf.

Prevažná väčšina trezorov a skríň na zbrane má pripravené otvory pre mechanické ukotvenie, pričom najúčinnejšie ukotvenie voľne položeného trezora alebo skrine je ako do podlahy, tak i do steny, o ktorú sa opiera. Niektoré verzie trezorov sa neukotvujú a  sú špeciálne určené na zamurovanie do priečok, nazývame ich stenové trezory. Bežné stacionárne trezory vyžadujúce ukotvenie označujeme ako nábytkové. Nábytkové trezory na dlhé zbrane s masívnym prevedením a hmotnosťou prevyšujúcou 300kg však v podstate už ukotvenie snáď ani nepotrebujú vzhľadom na to, že ich hmotnosť v prázdnom stave je dostatočnou „kotvou“ voči neoprávnenému manipulovaniu s nimi. Takéto trezory však potrebujú vhodne zvolené miesto ich uloženia vzhľadom na statickú záťaž ktorú ich konštrukčná hmotnosť predstavuje.

Bezpečnostné prvky a konštrukcia

Na uzamknutie hlavných dverí sa používa klasické uzamknutie na kľúč, mechanické alebo elektronické kódové uzamknutie. Zámky všetkých trezorov a skríň na zbrane sú pancierové, t.j. konštrukčne chránené krycími platňami so zvýšenou mechanickou odolnosťou voči prevŕtaniu. Súčasťou trezorov na dlhé zbrane sú i uzamykateľné vnútorné oddiely určené na uskladnenie streliva. Zámky používané na ich uzamknutie sú rôznej konštrukcie v závislosti od výrobcu. Prevažujú tu však klasické zámky na kľúč. Celková mechanická odolnosť jednotlivých trezorových konštrukcií je rôzna od najmenej odolných, zastúpených jednoplášťovými zosílenými skriňami na zbrane po masívne dvojplášťové trezory s protipožiarnou výplňou určené na bezpečné uschovanie ako zbraní tak i väčšieho množstva streliva.

 

Pri návrhu ich konštrukcie sa výrobcovia zameriavajú na hrúbku plášťa, počet vrstiev a ich výplne, použitú ochranu zámku, počet čapov uzamknutia. Superpozícia vybraných prvkov tvorí vlastnosti, na základe ktorých je konštrukcia zaradená do Bezpečnostnej triedy. Bezpečnostná trieda vyjadruje odolnosť konštrukcie voči prielomu (otvoreniu) z hľadiska času a použitia rôznych nástrojov. Hodnota prielomovej odolnosti je kvantifikovaná tzv. odporovými jednotkami (RU). Čas potrebný na praktické prekonanie konštrukcie zlodejom tak rastie priamo úmerne s jednotkami RU. Ak teda má byť zmysel bezpečnej úschovy naplnený, mala by mať konštrukcia, ktorú sa chystáme použiť čo najvyššiu hodnotu prielomovej odolnosti. Tak budeme mať dostatok času zastaviť páchateľa, prípadne ho samotná prácnosť prekonávania mechanickej ochrany našich zbraní a cenností odradí od úmyslu spáchať ich krádež.

Bezpečnostné triedy

Úschovné objekty označované pomenovaním trezor musia byť vyrobené v súlade s platnými technickými normami. Prvky zabezpečenia a bezpečnostné triedy definuje STN EN 1143-1: Bezpečnostné úschovné objekty. Požiadavky, klasifikácia a metódy skúšania odolnosti proti vlúpaniu. Časť 1: Skriňové trezory, trezorové dvere a komorové trezory.

U bežných nábytkových a skriňových trezoroch na zbrane dostupných na trhu sa stretneme s označením v norme definovaných bezpečnostných tried 0, I, II. V tomto rade je 0 najnižšia a II najvyššia trieda odolnosti. Trezory so základnou bezpečnosťou, ktorých reprezentantmi sú skrine na zbrane, sú rozdelené do troch bezpečnostných tried so vzrastajúcou odolnosťou Z1, Z2, Z3. Logicky tu platí priama úmera, ktorá vraví, že tak ako je čas potrebný na otvorenie trezora pri zväčšujúcej sa triede dlhší, tak je i obstarávacia cena daného trezoru vyššia. Pri kúpe trezora vyššej triedy však máme istotu, že to možnému „záujemcovi“ o jeho obsah rozhodne neuľahčíme a pri určitých konštrukčných prevedeniach s protipožiarnou úpravou výplne plášťa u vyšších tried trezorov zároveň získame istotu, že pri vypuknutí požiaru v miestnosti kde sa trezor nachádza nenastane automaticky ešte do príchodu požiarnej jednotky „novoročný ohňostroj“ čo isto oceníme i my i naši najbližší susedia.

Na záver je treba povedať, že bezpečnostná trieda výrobku sa získava certifikáciou a je potvrdená certifikátom, ktorý obdrží kupujúci pri kúpe. Zároveň je však vyznačená i v štítkových údajoch na vnútornej strane dverí trezora, alebo skrine na zbrane. Certifikáciu vykonávajú akreditované skúšobné orgány. Je to dosť komplikovaný a tiež nákladný proces, ku ktorému výrobca poskytne vzorky výrobkov, ktoré sú pri certifikačnom testovaní samozrejme znehodnotené.

 

Skrine a skrinky na zbrane – Lacná alternatíva bezpečného uloženia
Uzamknuté sú na nerozoznanie od základných typov trezorov. Rozdiely sú patrné iba v hmotnosti kedy je citeľný rozdiel vo váhe. Majú totiž spravidla jednoplášťové steny s menšou hrúbkou. Uzatvorenie býva už konštrukčne rovnaké s trezormi nižších tried: majú ťažké dvojplášťové dvere, stranový rozvorový mechanizmus, uzamykanie pancierovým zámkom. Ich obstarávacia cena je oproti trezorom nižšia a väčšinou neprekročí 330 EUR. Spĺňajú síce často len najnižšiu bezpečnostnú triedu Z1, ale do steny a do podlahy ukotvené sú takéto skrine na zbrane jednoznačne vítanou náhradou oproti rôznym nábytkovým priestorom či truhliciam a dobrým začiatkom do budúcna.

Vyberáme trezor

Výber správneho trezora pred jeho kúpou predstavuje obstaranie si katalógu výrobcu trezorov (alebo reklamného prospektu jeho distribútora) a triezve zhodnotenie našich potrieb.

Základnou a samozrejmou otázkou, ktorú si musíme položiť je, aký druh a počet zbraní chceme trezorom zabezpečiť, rovnako aj či budú do trezora uzamknuté aj iné hodnotné predmety. Zároveň treba rátať aj s určitou rezervou, pretože trezor nepatrí do kategórie spotrebného materiálu, ktorý obmeníme každé 2 roky a je možné, že v budúcnosti počet zbraní alebo uschovania hodných predmetov v domácnosti narastie. Odpovede na tieto otázky určia vnútornú výšku trezora, ktorý sa nám najlepšie hodí. V katalógu potom nájdeme na základe tabuľky rozmerov vhodné typy. Pri výbere triedy odolnosti zvážime naše finančné možnosti a hodnotu zbraní, ktoré má vyberaný trezor chrániť pred odcudzením. Ťažký model veľkých rozmerov s aplikovanými bezpečnostnými prvkami najvyššej rady za 3300 EUR si asi nezakúpime pre jednu starú guľovnicu, brokovnicu a malokalibrovku ktorých súhrnná hodnota neprekračuje 1300 EUR. Vždy sa však vyplatí investovať do trezoru s protipožiarnou výplňou v prípade, že plánujeme spolu so zbraňami skladovať i veľké množstvo munície.

Nakoniec zhodnotíme i dispozičné možnosti vnútorného priestoru nášho domu/bytu vzhľadom na katalógové vonkajšie rozmery uvedené pri vybranom trezore. Táto fáza výberu je totožná s výberom napr. novej skrine do zariadenia izby. Bez dĺžkového meradla sa hlavne  v prípade potreby zakomponovať trezor do zariadenia malometrážneho bytu rozhodne neobídeme. Z estetického hľadiska je vhodné umiestnenie trezora do rôznych výklenkov a prázdnych rohov medzi ostatné zariadenie v domácnosti. Z praktického hľadiska je vhodné trezor umiestniť do komory či izby, ktorá nie je normálne prístupná návštevníkom nášho domu/bytu. Ideálna môže byť napríklad spálňa. Nebudeme predsa vešať na nos všetkým známym, že máme doma trezor. U objemnejších konštrukcií s väčšou hmotnosťou sa javia ako vhodné pivnice rodinných domov. Vopred si však musíme overiť,  či sme schopní nami vybraný trezor do pivnice premiestniť. Šikmé schodisko a úzke chodby vyžadujúce dobrú manévrovateľnosť prenášaného objektu bývajú totiž veľmi problémové. Z hľadiska konštrukčného usporiadania trezora je takmer vždy jeho súčasťou i vnútorná uzamykateľná schránka. Tieto schránky sú často veľmi objemné čo je na jednej strane praktické, no na druhej strane to zvyšuje svetlú výšku alebo šírku trezora a predstavuje tak potrebu vyššieho alebo širšieho miesta. Je teda na zvážení či bude táto schránka skutočne využitá a svoju úlohu dostatočne nenaplní i menšia schránka.

Internetový obchod s trezory Saffort - Všetky trezory  na jednom mieste
Záleží Vám na vašom majetku, staráte sa o neho a chcete mať pokoj? Prajete si aby Vaše cennosti boli v bezpečí? Stali ste sa obeťou krádeže? V každom prípade by mal byť Váš domov, vaša kancelária alebo chalupa bezpečným miestom, kde môžete mať uložené vaše drahé šperky, fotografie, peniaze, doklady, cenné hodinky, pečiatky, náhradné kľúče, alebo médiá s dôležitými údajmi a nahrávkami. Jedným z variantov a to tou najdôležitejšie je uloženie drahých vecí v trezore, napríklad služobných i osobných počítačov, zbierok mincí, známok a iných. Bezpečnostné sejfy sú veľmi dôležitým artiklom každej domácnosti alebo firmy. Ak vlastníte zbrane mali by ste iste mať obstarávané aj trezory na zbrane. Trezory na zbrane sú zo zákona už povinné od 3 kusov zbraní a 500 ks munície. Bez ohľadu na úroveň zabezpečenia vášho bytu, či už ste ju vybavili výstražným systémom napojeným na vzdialenej služby a bezpečnostné agentúry, alebo ste si poistili Váš dom či domácnosť poistením, trezor a trezor stále veľmi odporúčame. Alarm inštalovaný v dome či bezpečnostné dvere, skôr samotnú krádež zlodeji oddiali na dobu potrebnú pre príchod polície. Poistenie sa väčšinou vzťahuje na finančné straty pri samotnej krádeži. Avšak, je dôležité povedať že pri strate samotných dokladov ako pasov, rodných listov a ďalších zmlúv, prichádza oveľa viac problémov. Jedná sa hlavne o citovú väzbu na fotografie, diplomy z promócií a ďalších vecí, pri ktorých by Vás ich krádež veľmi mrzela. Výberom vhodného sejfu či trezoru môžete zabrániť nielen tomu, aby Vám tieto veci zlodeji odcudzili, ale zároveň si vybrať aj trezor pre prípad požiaru či povodne.
Pred samotným online nákupom sejfe či trezoru je potreba všetko dôkladne zvážiť. Aby ste zvolili ten najbezpečnejší a najvhodnejší trezor zvážte nasledujúce otázky: 1) Čo budete mať v trezore? V dôsledku toho sa budete rozhodovať o veľkosti sejfu. A čo viac, niektoré položky sú predmetom osobitných právnych požiadaviek ohľadom ich bezpečnosti zriaďované štátom (napr. Zbraňové trezory). 2) Čomu konkrétne by mal trezor či sejf zabrániť? Je to krádež, požiar alebo oboje? 3) Ako bezpečný musí byť? Úroveň zabezpečenia sa líšia pre dokumenty a šperky. 4) Aký druh zámku si u trezoru zvoliť? Kľúčový alebo elektronický zámok? Zamyslite sa, či pre Vás bude pohodlné nosiť kľúče od trezoru neustále pri sebe alebo ich budete mať schované po byte - také trezory zvyčajne stojí menej. Mali by ste radšej dať prednosť elektronickému trezorovému zámku, kde kľúč slúži maximálne ako núdzový kľúč pri zabudnutí pinu či vybitia batérií? 5) Posledný otázkou je, kam trezor umiestniť? Do skrine, do steny alebo schovať trezor pod koberec do podlahy? Je dôležité, aby ste si namerali dané miesto a rozmysleli si nasledujúce: Je podlaha dostatočne silná pre ťažšie trezor? Je stena pre trezor dostatočne hlboká? Chcete vybourávat svoje novo položenej podlahy? Pri nákupe z nášho špecializovaného on-line obchodu sa môžete poradiť s našimi špecialistami z odboru a nájsť najvhodnejší variant. Vysvetlíme Vám problematiku okolo poistenia vašich cenností, veľkosť a váhu trezoru. Všetko okolo výberu kľúčového alebo elektronického zámku trezoru. Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.
SAFFORT - je špecializovaný predajné reťazec s trezory. Prvý trezor, sme predali už 18 rokov naspäť a počas všetkých týchto rokov, sme nazhromaždili odborné znalosti a skúsenosti a sme presvedčení, že môžeme ponúknuť veľmi dobré a bezpečné trezory na akýkoľvek účel. Je pre nás dôležité aby ste za svoje peniaze dostali zodpovedajúcu kvalitu. Špecializujeme sa na predaj všetkého čo súvisí s trezory. V našich Saffort e-shopoch a obchodoch, nájdete trezory pre váš domov i kanceláriu. Naši zákazníci nakupujúci okrem iného na Saffort.sk sú tí, čo očakávajú rozsiahlu ponuku trezorov a minimálny čas strávený výberom. Chceme, vám dať príležitosť nájsť trezory ktoré potrebujete. Nájdete u nás: Sejfy do domácnosti, kancelárie, požiarne trezory, certifikované bezpečnostné trezory, nástenné trezory, trezory na zbrane, luxusné trezory, hotelové sejfy a ďalšie. Do našej ponuky sme zaradili iba trezory, u ktorých sme si istí kvalitou a máme s nimi tie najlepšie skúsenosti a ku ktorým dokážeme poskytnúť odborné rady a služby. A to všetko s garanciou a dopravou zdarma po celej Slovenskej republike. Zároveň sa snažíme spravovať Saffort  e-shop tak, aby bolo jednoduché si vybrať ten správny a bezpečný trezor. Výber trezoru je veľmi jednoduchý a pohodlný. Ak chcete si zvoliť ľahko, rýchlo a bezpečné, nepotrebujete k tomu žiadne odborné znalosti. Vybrať si trezor podľa vašich špecifikácií, budete môcť ľahko vďaka nášmu unikátnemu Saffort návodu. Tento filter ponúka neobmedzené možnosti filtrovania, kde s niekoľkými kliknutiami nájdete správnu veľkosť, hmotnosť, typ zámku, cenu, značku a ďalšie bezpčenostní parametre. Vždy sa snažíme zlepšovať, takže nebuďte prekvapení, ak nabudúce u nás nájdete ďalšie nové trezory s lepšími cenami a ešte jednoduchším výberom a ďalšími zmenami. Vážime si vašich rád a skúseností, preto Vás prosíme, aby ste sa sa s nami podelili o vaše rady a podnety, veľmi radi ich uvítame a budeme sa ich snažiť v čo najbližšej možnej dobe implementovať.

 

 

Zdroj. : Legis Telum – Združenie vlastníkov střelných zbraní