Ako vybrať trezor?
Čo chcete do trezoru ukladať?
Akonáhle si rozmyslíte, čo v trezore dnes aj v budúcnosti držať, potom bude pre Vás výber typu zámku, veľkosti trezoru, bezpečnostnej triedy aj typ trezoru veľmi jednoduchý. Základným z pravidiel je, vždy vyberajte väčší trezor než si z počiatku môžete myslieť že by ste mohli potrebovať. Priestoru nie je totiž nikdy dosť pre cennosti.
Aké sú bezpečnostné požiadavky?
Trezory ochráni vaše cennosti nielen proti zlodejom ale take proti požiaru. Čím vzácnejšie Vám vaše cennosti sú, tým bezpečnejšie trezor vyberajte.
Kam plánujete trezor umiestniť?
Existujú tri typy trezorov, odlišujúce sa typom umiestnenia a kotvením: Trezory voľne ukotvené v priestore k podlahe a stene, stenové trezory zabudované v stene a podlahové trezory, zabetónované v podlahe.
Aký typ zámku by som si mal vybrať?
Medzi najobľúbenejšie z histórie patrí kľúčové zámky, mechanické zámky, elektronické zámky či kombinačné dvojité zámky. Dnes už sa stali najpopulárnejšími elektronické zámky a k dostaniu sú teraz aj zámky biometrické na odtlačok prsta.
Sprievodca výberom

Obchodné podmienky SAFFORT.SK

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja trezorovej techniky medzi spoločnosťou SAFFORT, s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

I. Základné ustanovenia 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou SAFFORT, s.r.o. a jej obchodnými partnermi. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci
Predávajúcim je spoločnosť SAFFORT, s.r.o., IČO 03523055, so sídlom Konviktská 291/24, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele C, vložka 232921.

Kupujúci
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:
- Osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
- Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
- Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patrí napr. Slobodné povolania ako advokácie a pod.),
- Osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Individuálna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.

Kúpna zmluva
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných důvodů.Prodávající si vyhradzuje právo objednávku neprijať a zrušiť bez udania dôvodov.
Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.saffort.sk. a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

  Súbory Cookie a ich súhlas:
 
  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. V prípade nesúhlasu, má každý návštevník právo web kedykoľvek opustiť.
 
III. Otváracia doba
Objednávky cez internetový obchod na adrese www.saffort.sk: 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Telefonickej objednávky vybavujeme na 0800 55 55 99 v pracovných dňoch medzi 9:00 a 18:00.

IV. Ceny
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

V. Objednávanie
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava, sťahovanie, atď.). Táto cena bude uvedená v objednávke av správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu av závislosti od vývoja kurzu Sk voči zahraničným menám. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nie je realizovaná. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť u takéhoto tovaru vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, u ktorého k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- Prostredníctvom elektronického obchodu na www.saffort.sk elektronickou poštou na adrese [email protected] -telefonicky na tel. (+420) 776 567 873 a to v pracovných dňoch medzi 9:00 a 18:00
Predávajúci odporúča kupujúcemu robiť objednávky po telefonickom dohovore. Kupujúci je vyzvaný predávajúcim, aby svoju objednávku vždy zaslal predávajúcemu písomne ​​na jeho emailovú adresu [email protected] (objednávky z internetového obchodu www.saffort.sk - iba upresnenie), taktiež v prípade upresnenie napr. Farby, kusov, bezpečnostných zámkov, príplatkového vybavenia. Bez tejto písomnej špecifikácie zo strany kupujúceho a potvrdením od predávajúceho je objednávka neplatná.
Objednávka je platná až po potvrdení prevádzkovateľom e-shopu. O potvrdenie je klient informovaný e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku neprijať bez udania dôvodu.

VI. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade § 53 ods. 7 obč. z. odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci.
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s § 458 ods. 1 obč. Z.). Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
- Na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
- Na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
- Na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, (potraviny, tabak. Výrobky a iné vymedzené zákonom),
- Na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
- Na dodávku novín, periodík a časopisov,
- Spočívajúcich v hre alebo lotérii,
Nevyčistené tovaru alebo inak znečistené a nezodpovedajúce hygienickým štandardom nie je predávajúci povinný prijať na reklamáciu!
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľom
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (Osobných údajov v zmysle § 4 písm. A) zákona 101/2000 Z. z. O ochrane osobných údajov).

VII. platobné podmienky 

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
- Platba v hotovosti pri nákupe
- Platba vopred bankovým prevodom
- Platba cez internetové rozhranie banky
- Platba kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
- Platba na faktúru
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Aké sú povinnosti obchodníka (e-shopu)?

1.Obchodník musí splniť informačnú povinnosť. To znamená jasne a zrozumiteľne informovať spotrebiteľa o možnosti mimosúdneho riešenia sporov. Táto informácia musí obsahovať internetovú adresu ČOI (www.coi.cz) a musí byť súčasťou obchodných podmienok.
2.Obchodní podmienky musia byť upravené do 1.2.2016.
3.Ak sa nedarí spor urovnať, musí byť spotrebiteľovi tieto informácie poskytnúť aj v listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči dát
4. Predávajúci je povinný spolupracovať s ČOI a poskytnúť jej potrebnú súčinnosť k efektívnemu riešeniu sporu.

Ako príklad:

XII. Záverečné ustanovenia
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.
Prípadné spory medzi Alza a Kupujúcim možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Než-li bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom Alza odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Alzu pre vyriešenie vzniknutej situácie.

 
VIII. dodacie podmienky

Osobný odber:
Tovar môže prevziať iba kupujúci alebo im splnomocnená osoba. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.
Zasielanie prepravnou službou - SK:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou DB Schenker. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky alebo podľa dohody s prodávajícím.Doprava trezoru prepravnou službou pred prvé uzamykateľné dvere, prípadné umiestnenie trezora do objektu, miestnosti je spoplatnené podľa cenníka.
Poučenie o doručovaní a prevzatí zásielok od prepravcu Venujte mimoriadnu pozornosť zvonku balenia, tzn. povrchu kartónu, ochranné páske a všetkým, i drobným porušením a trhlinám, obzvlášť potom prierazom kartónu a deformáciám rohov balíka. Tieto príznaky môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy a tým aj možný vznik škody na tovare vo vnútri balenia. Ak narazíte pri kontrole na akýkoľvek spomínaný či podobný ukazovateľ toho, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky, či možnému poškodeniu počas prepravy, oznámte túto skutočnosť pred potvrdením prepravného listu vodičovi. Trvajte na spísanie zápisu o škode (formulár má vodič pri sebe), event. potvrdenom záznamu o stave v akom bol balík doručený a o prípadných ďalších poškodeniach. Vždy si zásielku skontrolujte u odovzdanie prepravcom (tzn. Obsah zásielky), na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
Týmto konaním zaistíte ľahšie riešenie prípadnej neskoršej reklamácie a minimalizujete vznik možných škôd. V ostatných prípadoch (nesprávny počet, iný tovar v zásielke, atď.) Nahláste odosielateľovi tieto nezrovnalosti najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia zásielky.
Spoločnosť SAFFORT, s.r.o. , Si vyhradzuje právo zmeniť dodacie lehoty v závislosti od možných komplikáciách s prepravou.
 
IX. záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.6.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
Späť na začiatok
Môj košík

V košíku nie sú žiadne položky.

Saffort