1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto podmienky predaja a nákupu (ďalej ako “Obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi kupujúcim, ktorý si zaobstaráva tovar prostredníctvom internetovej stránky www.saffort.sk (ďalej ako „Kupujúci“), a predávajúcim, ktorým je SAFFORT NORTHERN EUROPE (ďalej ako „Predávajúci“). Kúpou tovaru v internetovom obchode Kupujúci súhlasí s uplatnením týchto Obchodných podmienok.

1.2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, upraviť alebo doplniť Obchodné podmienky v súlade s právnymi predpismi. 

2. MOMENT UZATVORENIA KÚPNO-PREDAJNEJ ZMLUVY

2.1. Kúpno-predajná zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa považuje za uzavretú v okamihu, keď Kupujúci v internetovom obchode po naplnení nákupného košíka, uvedení adresy doručenia, zvolení si spôsobu platby a oboznámení sa s týmito Obchodnými podmienkami klikne na potvrdenie objednávky, čím potvrdí a odošle svoju objednávku, ktorá je následne platná až do úplného splnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, že Kupujúci nesúhlasí so všetkými alebo len s určitými Obchodnými podmienkami, objednávku nepotvrdí.

3. PRÁVA KUPUJÚCEHO

3.1. Kupujúci má právo nakupovať tovar v internetovom obchode v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a právnymi predpismi Litovskej republiky.

3.2. Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim (okrem výnimiek uvedených nižšie) prostredníctvom internetového obchodu, a to tak, že odstúpenie od zmluvy Predávajúcemu oznámi najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru.

3.3. Právo Kupujúceho odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

3.3.1. Na zmluvy o predaji a kúpe tovaru, ktorý bol vyrobený alebo zmontovaný na základe špeciálnych požiadaviek zákazníka, t. j. ktorý nebol vyrobený alebo zmontovaný vopred, ale bol vyrobený na osobitú zákazku spotrebiteľa.

3.3.2. Na zmluvy o kúpe a predaji tovaru, ktorý bol objednaný na základe špeciálnych požiadaviek zákazníka, t. j. ktorý nie je držaný na sklade Predávajúceho (každý tovar s dodacou lehotou dlhšou ako 7 pracovných dní), ale je dodávaný len na osobitú objednávku konkrétneho Kupujúceho.

3.4. Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu a bude mu vrátená celá suma zaplatená za tovar, ak:

3.4.1. Odo dňa doručenia tovaru neuplynulo viac než 30 dní. 

3.4.2. Tovar nebol poškodený ani inak ovplyvnený vonkajšími faktormi.  

3.4.3. Tovar bol vrátený v pôvodnom obale, v ktorom bol Kupujúcemu doručený. 

3.5. Keď sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar, musí vyplniť formulár na vrátenie tovaru, v ktorom je potrebné uviesť osobné údaje – meno, priezvisko, adresu Kupujúceho, tiež číslo objednávky a dôvod vrátenia tovaru, a takto vyplnený formulár zaslať Predávajúcemu. 

3.6. V prípade bezplatného vrátenia tovaru doručenie tovaru Predávajúcemu zabezpečí a s tým súvisiace náklady uhradí Kupujúci.

3.7. V prípade bezplatného vrátenia tovaru sa peniaze za poskytnuté doplnkové služby (vynesenie tovaru, inštalácia tovaru, privolanie špecialistu apod.) Kupujúcemu nevracajú.

3.8. Vrátený tovar bude do 15 kalendárnych dní od jeho doručenia Predávajúcemu skontrolovaný, aby sa zistilo, či spĺňa podmienky na jeho bezplatné vrátenie. Po tom, ako Predávajúci potvrdí, že tovar nie je poškodený a spĺňa podmienky na bezplatné vrátenie, bude peňažná suma za zakúpený tovar vrátená Kupujúcemu do 15 kalendárnych dní odo dňa jeho kontroly.

3.9. Ak bol Kupujúcemu dodaný nesprávny a (alebo) nekvalitný tovar a žiada ho vrátiť, Predávajúci sa zaväzuje takýto tovar prijať a vymeniť za podobný a vhodný tovar, prípadne Kupujúcemu na jeho žiadosť vrátiť sumu zaplatenú za tovar. 

4. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu tovaru a poplatok za jeho doručenie, ako aj ďalšie poplatky (ak sú uvedené pri uzatváraní zmluvy) a prevziať objednaný tovar. Kupujúci má možnosť za tovar zaplatiť niekoľkými spôsobmi: online platobnou bránou, na ktorú ho presmeruje odkaz v internetovom obchode (v prípade, že Predávajúci má uzatvorenú príslušnú zmluvu s bankou Kupujúceho); bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry.

4.2. Ak nastane zmena údajov uvedených v registračnom formulári Kupujúceho, je Kupujúci povinný bezodkladne tieto údaje aktualizovať.

4.3. Kupujúci je povinný potvrdiť platobný príkaz prostredníctvom online platobnej brány, na ktorú ho presmeruje odkaz v internetovom obchode (v prípade, že Predávajúci má uzatvorenú príslušnú zmluvu s bankou Kupujúceho), alebo platbu uskutočniť z inej banky. V prípade, že Kupujúci platí za tovar bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, je povinný platbu uhradiť pred určeným dátumom splatnosti zálohovej faktúry. Ak Kupujúci faktúru neuhradí v stanovenej lehote, ak nebude potvrdený platobný príkaz alebo ak Predávajúcemu nebude samostatným e-mailom oznámené zrealizovanie platby, Predávajúci má právo domnievať sa, že Kupujúci odmietol kúpno-predajnú zmluvu a objednávku zrušil.

4.4. Po zakúpení výrobku je Kupujúci povinný dodržiavať všetky metodické pokyny Predávajúceho a tovar používať striktne v súlade s priloženým návodom na použitie. V opačnom prípade Predávajúci nezodpovedá za poruchy tovaru, úroveň bezpečnosti a neposkytuje žiadne záruky zo strany Výrobcu.

4.5. Kupujúci je povinný dodržiavať ďalšie požiadavky stanovené týmito Obchodnými podmienkami a právnymi predpismi Litovskej republiky.

5. PRÁVA PREDÁVAJÚCEHO

5.1. Ak sa Kupujúci pokúsi poškodiť prácu alebo stabilnú prevádzku internetového obchodu, má Predávajúci právo aj bez predchádzajúceho upozornenia obmedziť či pozastaviť (ukončiť) prístup Kupujúceho do internetového obchodu, pričom nezodpovedá za žiadne s tým súvisiace straty na strane Kupujúceho.

5.2. Predávajúci má právo jednostranne zmeniť tieto Obchodné podmienky ich zverejnením na webovej stránke internetového obchodu. Zmeny sú účinné od okamihu ich zverejnenia a uplatňujú sa na všetky obchodné vzťahy uzatvorené po ich zverejnení. 

5.3. Textové a grafické informácie nachádzajúce sa na webovej stránke, ktorá je chránená v súlade so Zákonom o autorských a s nimi súvisiacich právach Litovskej republiky, je možné kopírovať a tlačiť (s výnimkou informácií, ktoré patria tretím stranám). Pri zverejňovaní (citovaní) obsahu webovej stránky alebo jej časti je však nutné uviesť primárny zdroj informácií (t. j. webovú stránku a autora).

5.4. Predávajúci má ďalšie práva vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok a právnych predpisov Litovskej republiky. 

6. POVINNOSTI A ZÁRUKY PREDÁVAJÚCEHO

6.1. Predávajúci sa zaväzuje vytvárať Kupujúcemu podmienky na riadne využívanie služieb poskytovaných internetovým obchodom.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať ďalšie požiadavky vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok.

6.3. Predávajúci ručí za kvalitu tovaru.

7. DORUČENIE TOVARU

7.1. Tovar doručujeme a vykladáme bezplatne po celom Slovensku až na miesto doručenia, ktoré určí Kupujúci, a to k prvým dverám budovy. V prípade, že sa na mieste určenom Kupujúcim vyskytujú prekážky, ktoré bránia doručeniu tovaru, bude tovar vyložený na najbližšom pre vozidlo prístupnom mieste. 

7.2. Vynesenie tovaru je k dispozícii podľa potreby Kupujúceho.

7.3. Tovar je vynášaný z miesta vykládky tovaru na Kupujúcim určené miesto v budove, pri ktorej bol tovar bezplatne vyložený, pokiaľ jeho hmotnosť nepresahuje 30 kg.

7.3. Ak je hmotnosť tovaru väčšia než 30 kg, za jeho vynesenie je účtovaný poplatok, ktorý sa určuje v závislosti od hmotnosti tovaru a miesta jeho doručenia. 

7.4. Služba vynesenia tovaru sa objednáva samostatne ešte pred uskutočnením platby za tovar a vybrané služby. Ak hmotnosť tovaru presahuje 30 kg, za službu vynesenia tovaru platí Kupujúci. V jednotlivých prípadoch určených Predávajúcim je služba vynesenia tovaru hradená Predávajúcim.

7.5. Služba montáže tovaru sa objednáva samostatne a nie je zahrnutá v cene.

7.6. Pri doručovaní zásielky je Kupujúci, prípadne jeho zástupca, povinný spolu s pracovníkom prepravnej spoločnosti skontrolovať stav balíka, množstvo, kvalitu a druh tovaru.

7.6.1. V prípade zistenia, že došlo k porušeniu obalu zásielky, nezrovnalostiam v množstve, kvalite či druhu tovaru, je Kupujúci, prípadne jeho zástupca, povinný zásielku neprevziať. V takom prípade pracovník prepravnej spoločnosti spolu s Kupujúcim, prípadne jeho zástupcom, zaznamenajú poškodenie, t. j. odfotografujú ho, a vypíšu formulár o poškodení zásielky, ktorý adresát zásielky spolu s pracovníkom prepravnej spoločnosti aj  podpíšu.

7.6.2. Keď Kupujúci, prípadne jeho zástupca, zásielku prevezme a bez akýchkoľvek pripomienok podpíše elektronické alebo papierové potvrdenie o doručení tovaru, sa má za to, že tovar bol doručený v nepoškodenom obale, a že množstvo, kvalita i druh tovaru zodpovedajú podmienkam kúpno-predajnej zmluvy, a že doplnkové služby uvedené na elektronickom alebo papierovom potvrdení o doručení tovaru boli riadne poskytnuté, pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.7. Doručením a prevzatím tovaru na adrese určenej Kupujúcim sa tovar považuje za doručený Kupujúcemu bez ohľadu na to, či bol tovar skutočne prevzatý Kupujúcim alebo inou osobou, ktorá tovar na uvedenej adrese prevzala. V prípade, že tovar nebol doručený v plánovaný deň doručenia, je Kupujúci o tom povinný informovať Predávajúceho bezodkladne, najneskôr však nasledujúci deň po dni plánovaného doručenia tovaru.

7.8. V prípade, že tovar nebude prevzatý Kupujúcim, je Kupujúci pri vyplňovaní informácií o doručení v rámci objednávky povinný uviesť údaje osoby, ktorá tovar prevezme.

8. ZODPOVEDNOSŤ

8.1. Za správnosť údajov uvedených v registračnom formulári zodpovedá Kupujúci. Kupujúci preberá zodpovednosť za následky vyplývajúce z nesprávnosti alebo nepresnosti údajov uvedených v registračnom formulári.

8.2. Zmluvné strany zodpovedajú za porušenie kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi Litovskej republiky.

8.3. Predávajúci nezodpovedá za informácie uvedené na webových stránkach iných spoločností, a to ani v prípade, ak Kupujúci prechádza na tieto stránky prostredníctvom odkazov z internetového obchodu Predávajúceho.

8.4. Predávajúci nezodpovedá za to, že farba, tvar alebo iné parametre tovaru prezentovaného v internetovom obchode nezodpovedajú skutočnej veľkosti, tvaru a farbe tovaru z dôvodu špecifík displeja, ktorý pre zobrazenie tovaru použil Kupujúci.

9. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že on a jeho zástupcovia (Kupujúci disponuje súhlasom svojich zástupcov) súhlasia s tým, že Predávajúcemu poskytujú osobné údaje uvádzané v týchto Obchodných podmienkach a v registračnom formulári, a nenamietajú, že poskytnuté osobné údaje bude Predávajúci spracovávať na účely internetového obchodovania.

9.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu Kupujúceho neodovzdá osobné údaje tretím osobám, s výnimkou prípadov stanovených zákonmi Litovskej republiky.

9.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že on a jeho zástupcovia (Kupujúci disponuje súhlasom svojich zástupcov) súhlasia s tým, že pri prevzatí tovaru na určenom mieste Predávajúcemu a (alebo) tretej osobe, ktorá na pokyn Predávajúceho doručuje tovar, predložia niektorý z dokladov totožnosti – pas, občiansky preukaz, platný vodičský preukaz, a to za účelom riadnej identifikácie Kupujúceho, prípadne jeho zástupcov. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že on a jeho zástupcovia (Kupujúci disponuje súhlasom svojich zástupcov) súhlasia s tým, že pri prevzatí tovaru na určenom mieste Predávajúci a (alebo) tretia osoba, ktorá na pokyn Predávajúceho doručuje tovar, vyhotoví kópiu údajov z dokladu totožnosti, ktorý predložil Kupujúci a (alebo) jeho zástupca, pričom tieto údaje budú spracovávané na účely internetového obchodovania (vrátane, ale nie výlučne, odovzdania osobných údajov Predávajúcemu).

9.4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že on (ak je Kupujúcim fyzická osoba) a jeho zástupcovia sú informovaní o svojom práve vedieť, ktoré osobné údaje sú Predávajúcim spracovávané, so spôsobom ich spracovávania, taktiež o práve požadovať opravu či likvidáciu poskytnutých osobných údajov, o práve pozastaviť spracovávanie osobných údajov, ak sú údaje spracovávané v rozpore o zákonom, a tiež o práve namietať proti spracovávaniu ich osobných údajov na niektorý z účelov.

9.5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že on a jeho zástupcovia sú informovaní o svojom práve odmietnuť poskytnutie osobných údajov, avšak sú si vedomí toho, že osobné údaje sú potrebné a nevyhnutné na jednoznačnú identifikáciu Kupujúceho a (alebo) jeho zástupcov počas internetového obchodovania, pričom bez poskytnutia takýchto osobných údajov a (alebo) neudelenia súhlasu s ich spracovávaním počas internetového obchodovania, nebude možné uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu a (alebo) náležite plniť záväzky z nej vyplývajúce.

10. ZASIELANIE INFORMÁCIÍ

10.1. Predávajúci zasiela všetky oznámenia a informácie na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v registračnom formulári. 

10.2. Kupujúci zasiela všetky oznámenia a otázky na e-mailovú adresu uvedenú v sekcii „Kontakty“ internetového obchodu Predávajúceho.

10.3. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Tieto Obchodné podmienky neobmedzujú práva Kupujúceho (spotrebiteľa) ustanovené právnymi predpismi Litovskej republiky, vrátane práv v prípade zakúpenia výrobku alebo služby nevhodnej kvality.

11.2. Všetky spory vyplývajúce alebo súvisiace s kúpno-predajnou zmluvou uzatvorenou medzi Kupujúcim a Predávajúcim budú riešené dohodou. Ak nie je možné dosiahnuť vyriešenie problému k vzájomnej spokojnosti, nezhody budú riešené v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi Litovskej republiky.

 SAFFORT NORTHERN EUROPE LTD