Na všetky trezory predávané spoločnosťou Saffort sa vzťahuje zákonná záruka 2 roky od dátumu nákupu.
Ak vám v dôsledku reklamácie vymeníme tovar za nový, záručná doba začína plynúť dátumom prijatia nového produktu.

Pri doručení tovaru zodpovedáme za:

 - odoslanie tovaru bez vád;
 - dodanie tovaru v kvalite.

Záruka se netýka tovaru ktorý bol:

- neodborne nainštalovaný;
- zámerne poškodený;
- poškodený neodborným zaobchádzaním;
- poškodený vyššou mocou (živelné pohromy a pod.)