1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov určujú zmluvné podmienky spracovania vašich osobných údajov pri používaní webových stránok a zberu dát.
1.2. Zmluvné podmienky uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa použijú zakaždým, keď navštívite naše internetové stránky a budete si prechádzať ich obsah / alebo budete nakupovať v našom internetovom obchode.
1.3. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú pripravené a osobné údaje na týchto webových stránkach sú spracovávané v súlade s požiadavkami právnych predpisov Slovenskej republiky a ich nariadenia.

2. POUŽITÉ DEFINÍCIE

• V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa používajú tieto definície:
• Osobné údaje alebo údaje znamenajú akékoľvek informácie o Používateľovi, ktorý bol identifikovaný alebo ktorý môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo (subjekt údajov).
• Spracovávanie dát je každá operácia alebo sekvencie operácií vykonávaných automatizovanými alebo neautomatizovaným prostriedky s osobnými údajmi alebo sadami osobných údajov, ako je zber, zaznamenávanie, triedenie, systematizácie, uchovávanie, úprava alebo zmena, zotavenie, zoznámenie s použitím, distribúciu alebo iným spôsobom umožňujúcim ich využívania, ako aj porovnávanie alebo prepojenie s inými údajmi, ich obmedzenia, odstránenie alebo zničenie.
• Kontrolór dát je Saffort Northern Europe, Ltd, IČO 304447813, registrovaný na adrese Vilkpedes 2A, LT-03151 Vilnius, Litovská republika
• Webová stránka prevádzkovateľa údajov, ktorej adresa je https://www.saffort.sk
• Vy alebo užívateľ znamená fyzickú osobu, ktorá navštívila webovú stránku zberateľov údajov a ktorej údaje sú spracovávané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
• Zásady ochrany súkromia znamenajú tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré stanovuje základné pravidlá zberu, spracovania a ukladanie osobných údajov prevádzkovateľa údajov, aké sa na používanie webových stránok užívateľmi.
• Regulácia znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES, ktorá vstúpila do platnosti v Európskej únii 25. mája 2018.
• Cookies sú malé textové dokumenty, ktoré majú jedinečné identifikačné číslo prenášané z webovej stránky na počítačový pevný disk užívateľa, takže radič dát môže rozlišovať počítač užívateľa a vidieť jeho činnosť na Internete.
• Súhlasom je akékoľvek slobodné, špecifické a jednoznačné vyjadrenie vašej vôle, či už výslovné alebo implicitné, vyjadrením alebo jednoznačným konaním, ktorým súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
•  Definície uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používané nižšie budú chápané tak, ako sú definované a vysvetlené v nariadení, ku ktorému máte prístup kliknutím tu.

3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Užívateľ musí poskytnúť nasledujúce osobné údaje danému kontrolnému obchodníkovi na základe Objednávky alebo nákupu tovaru na danej webovej stránke:
• Meno
• Priezvisko
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo
• Korešpondenčná adresa
• Číslo bankového účtu

3.2. Zberač údajov tiež používa na webových stránkach súbory cookie, ktoré zhromažďujú údaje, ktoré odhaľujú zvláštnosti použitie týchto webových stránok, správanie používateľov alebo automaticky generované štatistiky návštev. Ďalšie informácie o súboroch cookie na týchto webových stránkach nájdete v časti 6 týchto zásad ochrany osobných údajov.

4.CIELE A ÚČEL POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Spracovávame osobné údaje, ktoré ste poskytli, a ktoré sme o vás zhromaždili na nasledujúce účely:
4.2. Ak chcete využiť službu online nakupovanie.
4.3. Zaplatiť tovar z nákupného košíka prostredníctvom vybraných externých poskytovateľov platobných služieb.
4.4. Ak chcete vykonať objednávku a doručiť zakúpený tovar na zadanú adresu.
4.5. Pre fakturačné a účtovné účely.
4.6. Zlepšiť prevádzku nášho webu.
4.7. Ak chcete odpovedať na vaše otázky a zdieľať informácie.

5. ZVEREJNENIE ÚDAJOV

5.1. Vlastník údajov zabezpečí, že osobné údaje užívateľov nebudú predané, poskytnuté ani inak prevedené na tretiu stranu bez oprávneného základu, ani použité na iné účely, než na ktoré boli zhromažďované. Vlastník údajov môže dáta odovzdávať iba v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a legislatívou Slovenskej republiky.
5.2. Vlastník údajov môže poskytnúť osobné údaje užívateľov tretím stranám iba v týchto prípadoch:
5.2.1. V prípadoch ustanovených zákonmi a v prípade potreby na účely plnenia cieľov tejto politiky ochrany osobných údajov.
5.2.2. Ak bol dokument prijatý oddelený súhlas užívateľa pre tento prenos dát.
5.2.3. Ak je pre dátovú kontrolu nevyhnutné vykonať zrušenie zmluvy s užívateľom a poskytovať služby riadne.
5.2.4. Prenos údajov je povinný na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní v súlade s postupom ustanoveným právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.2.5. V ostatných prípadoch ustanovených v nariadení a právnych aktoch Českej republiky.

6. POUŽÍVANIE COOKIES7. PODMIENKY PRE UKLADANIE DÁT

7.1. Vlastník údajov súhlasí uchovávať osobné údaje Používateľa po určitú dobu stanovenú v platných právnych predpisoch a ďalších právnych aktoch Slovenskej republiky a / alebo v tejto Zásadách ochrany osobných údajov, avšak najdlhšie, ako je vyžadované platnými zákonmi a ďalších právnych úkonov Slovenskej republiky alebo na dosiahnutie cieľov spracovania údajov v rámci tejto politiky ochrany osobných údajov.
7.2. V prípade, že užívateľ kontaktuje prevádzkovateľa údajov priamo prostredníctvom e-mailovej adresy uvedené na webových stránkach alebo po zadaní objednávky tovaru, budú údaje užívateľa uložené po dobu dvoch rokov odo dňa danej adresy alebo umiestnenia objednávky. Po uplynutí tejto doby budú Osobné údaje Používateľa vymazané, pokiaľ nie je ďalšie spracovanie týchto údajov založené na jednom z ustanovení čl. 6 ods. 1 Nariadenie a správca údajov musí spracovávať Osobné údaje dlhšie ako je stanovené v tomto ale nie dlhšie, ako je nutné.

8. PRÁVA UŽÍVATEĽOV

8.1. Užívateľa by mali mať nasledujúce práva:
8.1.1. Zistiť, aké osobné údaje sú spracovávané a za akým účelom.
8.1.2. Zoznámiť sa s osobnými údajmi a stiahnuť ich do vlastného počítača v ľahko čitateľnom formáte.
8.1.3. Požiadať o opravu alebo doplnenie osobných údajov, ak sú nepresné alebo nie sú relevantné.
8.1.4. Požadovať zmazanie osobných údajov, ak je uvedená jedna z podmienok (právo na zabudnutie) uvedených v článku 8.5 Zásady ochrany osobných údajov.
8.1.5. Požadovať, aby správca údajov obmedzil spracovanie osobných údajov používateľa, ak je prítomná jedna z podmienok uvedených v článku 8.7 zásad ochrany osobných údajov.
8.1.6. Požiadať o prevod dát na iný dátový radič v súlade s postupom uvedeným v článku 8.8. zásady ochrany osobných údajov (právo na prevod).
8.1.7. Podať sťažnosť Štátny inšpekciu ochrany údajov pre porušenie spracovanie osobných údajov alebo porušenie údajov.
8.2. Nároky na spracovanie osobných údajov, ak sú tieto údaje spracovávané alebo majú byť spracované pre účely priameho marketingu.
8.3. Užívateľ má právo písomne zaslať žiadosti alebo pokyny zberači údajov súvisiacim so spracovaním osobných údajov užívateľa obsahujúci kontaktné údaje (e-mail alebo poštovú adresu) uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.
8.4. Okrem žiadosti musí používateľ predložiť svoj osobný identifikačný doklad alebo sa identifikovať prostredníctvom autorizovaných elektronických komunikačných prostriedkov, s výnimkou prípadov, keď je písomná žiadosť podaná priamo, keď používateľ môže byť pri podaní žiadosti identifikovaný.
8.5. Po prijatí takejto požiadavky alebo pokyne podá správca údajov odpoveď najneskôr do tridsiatich dní odo dňa adresy a vykoná akcie uvedené v žiadosti alebo odmietne dôvody odmietnutia. Ak je to potrebné, vzhľadom k zložitosti a počtu žiadostí môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace. V takom prípade informuje prevádzkovateľa údajov o takomto predĺžení do tridsiatich dní od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi omeškania.
8.5.1. Pokiaľ užívateľ predloží žiadosť o odstránenie svojich údajov, riadiaci pracovník údajov súhlasí, že osobný údaj bude vymazaný bez zbytočného odkladu, ak takáto akcia môže byť odôvodnená jedným z nasledujúcich dôvodov:
8.5.2. Osobné údaje už nie sú potrebné na dosiahnutie cieľov, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané.
8.5.3. Užívateľ odvoláva súhlas, ktorým je založené spracovanie osobných údajov, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie osobných údajov.
8.5.4. Užívateľ nesúhlasí so spracovaním údajov, ktoré sú predmetom legitímneho základu pre záujem správcov údajov a správca údajov neurčuje žiadne nadradené oprávnené dôvody pre ďalšie spracovanie dát.
8.5.5. Osobné dáta bola spracovaná legálne.
8.6. Osobné údaje musia byť vymazané v súlade so zákonnou povinnosťou stanovenou v právnych predpisoch Európskej únie alebo Slovenskej republiky.
8.7. Vlastník údajov vykoná vymazanie dát zašifrovaním osobných údajov užívateľa tak, aby nebolo možné ich vysledovať a určiť, komu patrí.
8.7.1. Vlastník údajov je povinný bezplatne a bezodkladne obmedziť spracovanie užívateľských dát, ak platí jeden z nasledujúcich prípadov:
8.7.2. Užívateľ spochybňuje presnosť osobných údajov po dobu, po ktorú správca údajov môže overiť presnosť osobných údajov.
8.7.3. Spracovanie osobných údajov je nezákonné a užívateľ nesúhlasí s vymazaním osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania.
8.7.4. Zberač údajov už nepotrebuje osobné údaje pre účely uvedené v časti 4 týchto zásad ochrany osobných údajov, ale užívateľ ich potrebuje na účely kladenie, vykonávanie alebo obrany právnych nárokov.
8.7.5. Užívateľ vzniesol námietky proti spracovaniu osobných údajov vzhľadom k oprávnenému základu pre záujem prevádzkovateľa údajov, kým nie je overené, že legitímne dôvody prevádzkovateľa údajov majú prednosť pred príčinou užívateľa.
8.6. Užívateľ má právo odovzdať údaje o ňom inému zberateľmi dát a prevádzkovatelia údajov, ktorému boli poskytnuté osobné údaje, nebráni tomu aby:
8.6.1. Spracovanie dát je založené na súhlase používateľa alebo zmluve;
8.6.2. Dáta sú spracované automatizovane.
8.7. Tým, že uplatní svoje právo na prenosnosť údajov, má užívateľ právo požiadať o to, aby správca údajov odovzdal svoje osobné údaje priamo inému kontrolóra údajov, pokiaľ je to technicky možné.
8.9. Vlastník údajov si vyhradzuje právo spĺňaní požiadavky užívateľov s výnimkou žiadostí o odmietnutí obdržať ponuky priameho marketingu a požiadať o mimosúdne riešenie sporov, kde je nutné zabezpečiť: (i) plnenie právnych povinností uložená kontrolórovi dát; ii) verejného poriadku alebo prevencie trestnej činnosti; iii) ochrane práv a slobôd spotrebiteľov alebo iných osôb; alebo iv) v prípadoch uvedených v oddiele 1 článku 23 nariadenia. V každom prípade, odmietnutím splniť požiadavky užívateľov, správca údajov jasne uvedie dôvody tohto odmietnutia.
8.10. Všetky reakcie na používateľa musia byť uvedené v stručnom, transparentným, zrozumiteľnom a ľahko prístupnom formulári v jasnom a jednoduchom jazyku. Vlastník údajov poskytne bezplatne kópiu osobných údajov spracovaných elektronicky alebo v tlačenej podobe na želanie Užívateľa a na žiadosť Užívateľa môže správca údajov účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov na predloženie takejto kópie nepresahujúcej 50 EUR (päťdesiat).
8.11. V prípade, že užívateľ zaznamená nezákonné spracovanie svojich údajov alebo v prípade sporu s kontrolou údajov, má právo kedykoľvek požiadať o mimosúdne riešenie sporov v Českej republike - Štátna inšpekciu ochranu údajov postupom uvedeným na jeho internetových stránkach.

9. ZMENY POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA

9.1. Vlastník údajov má právo aktualizovať túto politiku ochrany osobných údajov, pričom berie do úvahy zmeny zákonov a stanov zákonov Slovenskej republiky.

9.2. Zberač dát odporúča, aby užívatelia pravidelne navštevovali webovú stránku a našli najnovšiu verziu zásad ochrany osobných údajov. V prípade podstatnej zmeny zásad ochrany osobných údajov, ktoré majú zásadný význam pre ochranu spotrebiteľských údajov, môže správca údajov informovať o zmenách zásad ochrany osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených užívateľom.

10. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Všetky dokumenty a otázky súvisiace s týmito zásadami ochrany súkromia môžu byť zaslané na nasledujúce kontakty:
Zaslané e-mailom: [email protected]
Saffort Northern Europe